رضایت شغلی

  • رضایت شغلی

    رضایت شغلی بیانگر این است که فرد تا چه اندازه کار خود را دوست دارد و آن را چگونه ارزیابی می کنند و آیا در یک ارزیابی کلی احساس مثبتی به عوامل شغلی خود دارد یا نه. این ارزیابی شامل ویژگی های شغلی ادراک شده، احساسات کاری و محیط کاری می شود.

    پنجشنبه - 9 بهمن 1393 مشاهده