13 اشتباه مهلک مدیران

  • 13اشتباه مهلک مدیران در ارتباط با کارکنان

    13 اشتباه مهلک مدیران نام کتابی است که بوسیله دابلیو استیون بران نوشته شده و بوسیله خانم لعیا موسایی به فارسی ترجمه و توسط انتشارات نسل نواندیش در جند سال گذشته چاپ شده است. این کتاب برای بهبود مهارتهای رهبری و مدیریتی برای پیشگیری از اشتباه های رایج مدیران در ارتباط با کارکنان خود بحث شده است.

    یکشنبه - 19 بهمن 1393 مشاهده